Izbégi Általános Iskola

Több mint százéves iskolánk nevét Szentendre Izbég városrészéről kapta. A Bükkös patak partján, több épületben, nyugodt, harmonikus környezetben működünk. A közelmúltban bővült létesítményünk egy új épületszárnnyal, melyhez korszerű szaktantermek, könyvtár és tágas ebédlő is tartozik. Gyermekeink testi nevelése egy hatalmas tornacsarnokban, sportpályán és a patak menti zöld területeken történik. Nyolc évfolyamos, alapozó oktatásunkban és nevelésünkben kiemelt feladatunk az értékek átörökítése, a műveltség, hazaszeretet, humánum, néphagyományok, népszokások őrzése és átadása, egészség és környezetvédelem, a test harmonikus fejlesztése.

Szakmai tevékenységünk

Alsó tagozatunk 1. és 2. évfolyamon két tanító tantárgycsoportos, képességfejlesztő és felzárkóztató rendszerben tanít. Harmadik és negyedik évfolyamon egy osztálytanító fogja össze a tantárgyakat, délután pedig napközis foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. Idegen nyelv tanulására 3. osztálytól van lehetőség. A szabadidő hasznos eltöltésére hoztuk létre Játszóház programunkat: minden péntek délután szabadon választhatnak tanítványaink számos foglalkozás közül, melyeket a tanítók kínálnak fel.

Felső tagozatunk 5. osztálytól emelt szinten oktatja az informatikát és az angol nyelvet, a matematikát pedig nívócsoportos formában minden osztályban. 5. és 6. osztályban megvalósítottuk a képzőművészeti projektoktatást, melynek lényege, hogy ezen évfolyamokon az ének-zene, rajz és technika tantárgyakat – speciális tanmenet alapján - egy napon tanítjuk. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, számítástechnikát, technikát. Alapfokú angol nyelvvizsga letételére 2005-től van lehetőségünk.

Minden évfolyamon biztosítjuk tanítványainknak a felzárkóztatás és tehetséggondozás lehetőségét korrepetálások, előkészítők formájában. Délután a napköziben segítjük gyermekeinket a tanulásban. Havonta egyszer péntek délután „Lurkó” napon választhatnak programot tanulóink. Pedagógusaink rendkívül sokszínű továbbképzési programban vesznek részt – pl. Meixner-módszer, fejlesztőpedagógia, stb. -, mellyel módszertani repertoárjukat szélesítik. Sikeres pályázataink eredményeként elnyertük a Tehetségpont és az ÖKOISKOLA címet. Országos versenyeken 1., 2. helyezettek, ill. döntősök vagyunk matematika, magyar, kémia, ének-zene, labdarúgás (testnevelés) tárgyakból. Az Izbégi Gyermekekért Alapítvány tehetséges gyermekeink fejlődését anyagilag is támogatja. Iskolánkban egy fejlesztőpedagógus, pszichológus és egy gyógytornász szakember gondoskodik tanulóink felzárkóztatásáról, mozgásfejlesztéséről, lelki egészségéről.